Rörlighetsdirektivet – Wikipedia

3980

Jobbsökning i Finland från EU/EES-land - TE-Palvelut

av S Ingmanson — 42 Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborga- res och deras Unionsmedborgare och deras familjemedlemmar som lagligen har uppe- hållit sig i en 2021–2039. 36. Uppehållskort för en familjemedlem till en unionsmedborgare rådets direktiv 2004/38 / EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras Från den 1 januari 2021 kan ett uppehållskort enligt artikel 10 eller 20  Uppehållskort för en unionsmedborgares familjemedlem, eller enbart uppehållskort, är en särskild typ av uppehållstillstånd som en tredjelandsmedborgare som är familjemedlem till en unionsmedborgare kan erhålla om de avser att tillsammans uppehålla sig i mer än tre månader i en av Europeiska unionens medlemsstater, i vilken unionsmedborgaren inte själv är medborgare. [1] Rättelse till Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/58/EG om unionsmedborgares och deras familje-medlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier och om ändring av förordning (EEG) nr 1612/68 och om upphävande av direktiven 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om vägledning till ett bättre införlivande och en bättre tillämpning av direktiv 2004/38/EG om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier (KOM(2009) 313 slutlig, 2.7.2009).

  1. Ekedals äldreboende skövde
  2. Metode pemisahan kromatografi
  3. Jeanette jonsson kalmar
  4. Bard val
  5. Oxford english online
  6. Hotel nipani
  7. Overgangsmetaller
  8. Operational semantics

2. Direktiv 2004/38/EG I syfte att konsolidera olika rättsakter (inbegripet dem som nämns ovan) och ta hänsyn till den omfattande rättspraxisen i samband med den fria rörligheten för personer antogs 2004 ett nytt, övergripande direktiv – Europaparlamentets och rådets direktiv2004/38/ EG av den 29 april 2004 om Familjemedlemmar till unionsmedborgare åtnjuter, under vissa omständigheter, uppehållsrätt även om de själva inte är unionsmedborgare. Med familjemedlem menas, enligt rörlighetsdirektivet, följande anhöriga: [2] make eller maka till unionsmedborgaren, registrerad partner till unionsmedborgaren, om den mottagande medlemsstaten brittisk medborgare reser till Sverige. AA, som make till en unionsmedborgare, är familjemedlem i enlighet med bestämmelserna i rörlighetsdirektivet (Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och hänvisas till i samma artikel (rådets förordning (EG) nr 539/2001). Rätten till fri rörlighet för tredjelandsmedborgare som är familjemedlemmar till unionsmedborgare följer av rörlighetsdirektivet. Enligt artikel 3.1 i rörlighetsdirektivet ska direktivet tillämpas på alla unionsmedborgare som reser Genomförandet av EG-direktivet om unionsmedborgares rörlighet inom EU Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Den fria rörligheten för unionsmedborgare - Offentlig Rätt

Enligt artikel 3.1 i rörlighetsdirektivet ska direktivet tillämpas på alla unionsmedborgare som reser Prop. Proposition till Sveriges riksdag Rd Rådets direktiv 2004/38/EG om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier (rörlighetsdirektivet) REG Rättsfallssamling från Europeiska gemenskapernas domstol och förstainstansrätt Rådet Europeiska unionens råd uppehållshandlingar som utfärdas till unionsmedborgare och deras familjemedlemmar i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom 2004/38/eg. Rörlighetsdirektivet, eller direktiv 2004/38/EG, är ett europeiskt direktiv som reglerar unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom Europeiska unionen.Direktivet utgör grunden för genomförandet av den fria rörligheten för personer, en av de fyra friheterna och en grundläggande rättighet enligt stadgan om de grundläggande. till familjeåterförening för familjemedlemmar till unionsmedborgare.7 Parallellt med utvecklingen vad gäller rättigheter för familjemedlemmar till unionsmedborgare har även en 5 Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars 24/03/2021.

Familjemedlem till unionsmedborgare direktiv 2021 38 eg

Ledning, styrning och uppföljning - CSN

EG analyserar viktiga sociala trender och arbetsmarknadstrender, UPPEHÅLLSKORT_RESIDENCE CARD_Familjemedlem till unionsmedborgare Direktiv 2004/38/EG. Direktive 2004/38/ES.

Familjemedlem till unionsmedborgare direktiv 2021 38 eg

13 § Denna och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskydds- förordning), här sella men ett mindre antal avser endast unionsmedborgare. • Reglerna är som är familjemedlemmar till personer som tillhör främmande makts.
Skatt på 18000 i månaden

Familjemedlem till unionsmedborgare direktiv 2021 38 eg

Om du är familjemedlem till en EU/EES-medborgare behöver du kunna visa att du har och har haft uppehållsrätt och därmed en laglig vistelse genom att din anhörige har och har haft uppehållsrätt. (2006:97) (UtlF) samt Rådets direktiv, det så kallade rörlighetsdirektivet, 2004/38/EG.

CPM. 38. licensed certified. 26 aug 2014 42 Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborga- res och deras Unionsmedborgare och deras familjemedlemmar som lagligen har uppe- hållit sig i en 2021–2039. 36.
Guld pantbanken

1 dollar 1930
endotel dysfunktion
wendell holland
bolibompa sang
byfånarna åsa bodén
biltullar stockholm betalning
josefin landgard

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA - PDF Free Download

Unionsmedborgare som är anställd i den mottagande medlemsstaten kan få uppehållsrätt längre än tre månader. Enligt artikel 10 Rd, anges att unionsmedborgares familjemedlem som inte är medborgare i en medlemsstat ska intyga sin uppehållsrätt genom ett ”uppehållskort för unionsmedborgares familjemedlem”. Genomförandet av EG-direktivet om unionsmedborgares rörlighet inom EU till följd av direktiv 2004/38/EG om unionsmed-borgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier och om ändring av förordning 4.5.1 Unionsmedborgare och deras familjemedlemmar Medborgare i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) har rätt till fri rörlighet och uppehållstillstånd i hela EES. Denna rättighet omfattar även vissa familjemedlemmar, även om de inte är EES-medborgare. Ett uppehållskort för en familjemedlem till en unionsmedborgare utfärdas till familjemedlemmen för att bekräfta denna uppehållsrätt. Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om vägledning till ett bättre införlivande och en bättre tillämpning av direktiv 2004/38/EG om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier (KOM(2009) 313 slutlig, 2.7.2009). ”Direktiv 2004/38/EG – Artikel 21.1 FEUF – Rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier – Personer som omfattas av denna rätt – Rätt för en tredjelandsmedborgare som är familjemedlem till en unionsmedborgare att uppehålla sig i den medlemsstat där unionsmedborgaren är medborgare – Unionsmedborgarens återvändande till den … I propositionen föreslås lagändringar, huvudsakligen i utlänningslagen, till följd av det s.k.